Privacyverklaring

Privacyverklaring

Nogmaals: wij gaan zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens, zoals is vastgelegd sinds 25 mei 2018 in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Als u gebruik maakt van onze diensten, dan hebben wij gegevens van u nodig. Denk hierbij aan:

  • Naam
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • IBAN gegevens
  • BSN (in sommige gevallen)
  • Gegevens zorgverzekering (in sommige gevallen)
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens

Waarom is dat nodig?

Alivio verwerkt alleen persoonsgegevens die u zelf aan ons heeft verstrekt, wanneer u besluit van onze diensten gebruik te maken. Wij hebben persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van onze werkzaamheden.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Alivio bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Wijze van bewaren 

De persoonsgegevens worden zowel op papier als digitaal bewaard. De papieren inschrijfformulieren worden in ordners in een afsluitbare kantoorruimte bewaard. De gegevens worden digitaal bewaard. Deze gegevens zijn alleen door de eigenaar en medewerkers van Alivio in te zien.

Delen van gegevens 

Nee, wij verstrekken of verkopen geen gegevens van jou aan derden. Wel kan Alivio op grond van wet-of regelgeving verplicht zijn om jouw persoonsgegevens te verwerken en/of aan derden te verstrekken. Bijvoorbeeld wanneer een daartoe bevoegde autoriteit zoals bijvoorbeeld de politie daarom verzoekt in het kader van een strafrechtelijk onderzoek.

Maakt Alivio bij de verwerking van de gegevens gebruik van derden?
Nee, in beginsel niet. Werkzaamheden waarbij derde partijen betrokken zijn: bankverkeer, automatisering-en onderhoud.

Foto’s en filmopnames
Tijdens de lessen van Alivio of bij speciale evenementen kunnen soms door onze instructeurs foto- of filmopnames gemaakt worden. Deze opnamen kunnen gebruikt worden om technieken te bestuderen. De opnames kunnen ook gedeeld worden op de website (www.alivio.nu) of op de een van de sociale mediakanalen van Alivio. Aan ieder die deelneemt aan onze lessen, hebben wij gevraagd of er bezwaar is tegen het delen van foto- en/of filmopnames via de website of social media. Indien u heeft aangegeven hier bezwaar tegen te hebben, zal hier rekening mee worden gehouden. Alivio is niet verantwoordelijk voor het delen van foto en/of filmmateriaal dat door anderen is opgenomen en gedeeld.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

U heeft ten alle tijden het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. U kunt hiervoor contact opnemen met ons voor een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering. Er zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om uw persoonsgegevens gaat.

Beveiliging

Alivio neemt de bescherming van uw gegevens zeer serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Mochten er nog vragen of onduidelijkheden zijn, dan kunt u contact met ons opnemen.