Algemene Voorwaarden Alivio Personal Training

Artikel 1; Het Lid is bekend met het feit dat hij zijn lidmaatschap aangaat voor de afgesproken contractduur die ingaat vanaf de in de overeenkomst vermelde ‘Ingangsdatum overeenkomst’. Alivio hanteert een opzegtermijn van 1 volle kalendermaand na afloop van het gekozen abonnement, welke inhoudt dat een abonnement bij opzegging voor het einde van een kalendermaand wordt verlengt met de daarop volgende kalendermaand waarbij de looptijd/tijdsduur van het afgesloten abonnement altijd in acht moet worden genomen. Alivio abonnementen worden zonder tijdige opzegging verlengd met de duur van 1 maand. Dit blijft van kracht totdat een opzegging plaatsvindt. Opzegging dient te geschieden per aangetekende schrijven of per e-mail. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en kan niet worden overgedragen. Een tussentijdse beëindiging van het contract is alleen mogelijk op medische gronden met als bewijs een doktersverklaring of bij verhuizen buiten een straal van 15 km. van Alivio, met als bewijs een kopie van inschrijving in de nieuwe gemeente. Upgraden van je abonnement kan te allen tijde, downgraden van het abonnement kan 6 maanden na inschrijfdatum. Zowel upgraden als downgraden moet u schriftelijk doorgeven bij Alivio.

Artikel 2; Het abonnementsgeld dient u via automatische periodieke incasso bij vooruitbetaling te worden voldaan. Bij niet tijdige betaling worden alle voor de resterende duur van de aan het abonnement verschuldigde termijnen ineens en direct opeisbaar en dient u deze binnen 30 dagen te voldoen. Indien Alivio over dient te gaan tot (buitengerechtelijke) incasso van haar vordering op u, bent u tevens alle buitengerechtelijke incassokosten en de wettelijke rente verschuldigd.

Artikel 3; Alivio behoudt zich het recht voor om achterstallige betalingen innen via automatische incasso. Wanneer een incasso wordt gestorneerd, om welke reden dan ook, mag Alivio een bedrag van € 5,- extra aan administratiekosten in rekening brengen om het incassobedrag alsnog te incasseren.

Artikel 4; U kunt in geen geval aanspraak maken op restitutie van het abonnementsgeld. In geval van een langdurige blessure, zwangerschap of letsel kan met schriftelijk toestemming van Alivio het abonnement tijdelijk stopgezet worden (dit geld niet bij bijv. studie, werk, vakantie) en is alleen mogelijk na het overleggen van een doktersverklaring. Het tijdelijk stopzetten kan nooit met terugwerkende kracht. De vervaldatum van de lidmaatschapsovereenkomst wordt verlengd en de financiële verplichting wordt opgeschort met de duur van de tijdelijke stopzetting met maximaal 6 maanden.

Artikel 5; Alivio is bevoegd om op 1 januari van elk kalenderjaar de prijzen te verhogen met maximaal 5%. Tevens is Alivio gerechtigd wijzigingen in en aanvullingen op deze voorwaarden aan te brengen. Deze zullen bindend zijn 30 dagen nadat daarvan melding is gedaan. Indien u niet akkoord gaat met deze wijzigingen en aanvullingen dient u dit binnen 30 dagen schriftelijk bij de directie te melden.

Artikel 6; Bij een 1x abonnement is de datum van inschrijving de peildatum. Alleen betalende leden met een 1x abonnement kunnen aanspraak maken op de nog in te halen lessen. Het lessentegoed komt ieder jaar bij betalende leden op de peildatum te vervallen en begint de telling opnieuw. U kunt de tegoeden die in de toekomst zijn niet al gaan gebruiken, u krijgt per week 1 tegoed.

Artikel 7; Het gebruik van de voorzieningen van Alivio is afhankelijk van het gekozen abonnement.

Artikel 8;
-Te allen tijde gelden de gebruikelijke huisregels van Alivio. Ieder lid verplicht zich die in acht te nemen.

-Alivio is gerechtigd het abonnement eenzijdig voortijdig te beëindigen in geval het lid zich ondanks waarschuwing bij herhaling niet aan de huisregels houdt, dan wel zich zodanig misdraagt dat van Alivio in redelijkheid voortzetting van het lidmaatschap niet kan worden gevergd.

-Alivio is bevoegd om geheel of gedeeltelijk te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen en schoolvakanties.

-Alivio is bevoegd de openingstijden tijdelijk of blijvend te wijzigen.

-Alivio is bevoegd voor reparatie en onderhoudswerk te sluiten.

-Alivio is bevoegd lestijden en roosters te wijzigen.

-In bovenstaande gevallen heeft het Lid geen recht op restitutie van lidmaatschapsgelden.

-Op deze overeenkomst is het Nederlands Recht van toepassing. Indien een bepaling uit het abonnement en/of de algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan.

-Aanvaarding van het lidmaatschap geschiedt onder voorbehoud van de goedkeuring door de directie van Alivio.

Artikel 9; Ieder gebruik van de faciliteiten, sportlessen en voorzieningen van Alivio geschiedt voor eigen risico. Ieder lid dient zelf voor gebruik van welke voorziening dan ook of deelname aan welke activiteit dan ook, zich er van te vergewissen of gebruik of deelname van hem/haar medische verantwoord is. Alivio, alle sportinstructeurs/instructrices, de eigenaar of uitbater van de locatie is niet aansprakelijk voor enig letsel of ongeval of zoekgeraakte voorwerpen van welke aard en door welke oorzaak dan ook. Ieder lid is zelf verantwoordelijke voor persoonlijke ongevallen en zijn persoonlijke bezittingen. Het lid wordt geadviseerd om zich hiertoe treffend te verzekeren.

Alivio, september 2019

START VANDAAG!

In een intakegesprek stemmen we af welke diensten het beste bij jou persoonlijke doelstelling past.